Resources

माननीय मन्त्री चक्रपाणी खनालज्यूको नेतृत्वमा 2075 साल भाद्र मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु

The "माननीय मन्त्री चक्रपाणी खनालज्यूको नेतृत्वमा 2075 साल भाद्र मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु" is published by Ministry of Agricultural Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

PETS COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME

The "PETS COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME" is published by Ministry of Agricultural Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in English and is published in pdf format.

कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र, 2075 को कार्य योजना

The "कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र, 2075 को कार्य योजना" is published by Ministry of Agricultural Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

कृषि जैविक विविधता नीति, 2063 (पहिलो संशोधन) 2071

The "कृषि जैविक विविधता नीति, 2063 (पहिलो संशोधन) 2071" is published by Ministry of Agricultural Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धन आयोजना वातावरण तथा सामाजिक प्रारुपको साराांश

The "खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धन आयोजना वातावरण तथा सामाजिक प्रारुपको साराांश" is published by Ministry of Agricultural Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali and is published in pdf format.